98-js-14-this指向

概述

this 的取值是在执行时确定的,不是定义时候确定的

this的应用场景

作为普通函数

function fn1() {
 console.log(this)
}
fn1() // window

使用 call apply bind

function fn1() {
 console.log(this)
}
fn1.call({ X:100 }) // {X: 100}

const fn2 = fn1.bind({ x:200 })
fn2() // {x: 200}

作为对象方法被调用

const zhangsan = {
 name: 'zhangsan',
 sayHi() {
  // this 即当前对象
  console.log(this)
 },
 wait() {
  setTimeout(function() {
   // this === window
   console.log(this)
  })
 }
}
zhangsan.sayHi() // {name: "zhangsan", sayHi: ƒ, wait: ƒ}
zhangsan.wait() // window

箭头函数

const zhangsan = {
 name: 'zhangsan',
 sayHi() {
  // this 即当前对象
  console.log(this)
 },
 wait() {
  setTimeout(() => {
   // this 即当前对象
   console.log(this)
  })
 }
}
zhangsan.sayHi() // {name: "zhangsan", sayHi: ƒ, wait: ƒ}
zhangsan.wait() // {name: "zhangsan", sayHi: ƒ, wait: ƒ}

在 class 方法中调用

class People {
 constructor(name) {
  this.name = name
 }
 sayHi() {
  console.log(this)
 }
}
const zhangsan = new People('zhangsan')
zhangsan.sayHi() // zhangsan对象: People {name: "zhangsan"}