82-chrome-3-设置

概述

chrome功能设置及操作

搜索引擎

地址栏中使用的搜索引擎:百度

启动时

同时打开多网页

打开特定网页或一组网页,添加新网页

https://leecss.com/
https://leecss.com/post/qian-duan-jiao-cheng-dao-hang/
https://fanyi.baidu.com/

语言

高级 - 语言 - 语言折叠 - 添加语言 - 中文简体

中文简体 - 以这种语言显示Google Chrome